Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

Ravnanje z odpadki

JP Komunala d.o.o. Mozirje izvaja javno službo zbiranja komunalnih odpadkov za dve občini in sicer za občino Mozirje in občino Rečica ob Savinji v okviru obrata ravnanja z odpadki.

Delež prebivalcev vključenih v storitev zbiranja odpadkov je več kot 90,0 %.

Leta 2015 smo nabavili posode za odpadno embalažo (rumen pokrov) in jih razdelili med uporabnike storitev. Uredba o odpadkih (Ur. list RS, št. 37/15 in 69/15) in Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11, 18/14, 57/15, 103/15)  sta namreč spremenili način zbiranja odpadkov na »ekoloških otokih« na ta način, da sta dopustili zbiranje na teh mestih le še za papir in steklo, ne več pa za kovinsko in plastično embalažo.

V skladu z odloki, uredbami in pravilniki s področja ravnanja s komunalnimi odpadki podjetje izvaja GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na naslednji način:

  • Zbiranje ločenih frakcij v skupinskih zbiralnicah (ekološki otoki), kjer se zbirajo papir, steklo.
  • Ločeno zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov v tipiziranih posodah (rjava posoda). Odvažajo se z individualnih zbirnih mest enkrat tedensko, razen v zimskih mesecih, ko se zbirajo enkrat na štirinajst dni.
  • Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (zelena posoda) in odpadna embalaža (posoda z rumenim pokrovom) se izvaja individualno in se odpadki odvažajo izmenično tedensko.
  • Zbiranje odpadkov na Zbirnem centru v Lokah pri Mozirju, kjer lahko občani obeh občin pripeljejo kosovne gospodinjske odpadke in ostalo odpadno embalažo.

Komunalne odpadke, ki jih predpisi ne določajo kot ločene frakcije ter druge ne komunalne odpadke (gradbeni material, strešna kritina) mora izvajalec v zbirnem centru sprejeti, vendar pa stroški ravnanja s temi odpadki ne bremenijo GJS zbiranja komunalnih odpadkov, ampak jih morajo uporabniki plačati ob dovozu v zbirni center.

Kjer ni možna dostopnost s smetarskim vozilom so organizirana skupna odjemna mesta (Lepa Njiva, Šmihel, Radegunda, Poljane).

Za potrebe ravnanja s komunalnimi odpadki je na tej dejavnosti sedem zaposlenih, od teh je eden stalno prisoten za potrebe zbirnega centra. Sicer so to kombinirana delovna mesta in se ti znotraj prerazporedijo tudi na dejavnost odvajanja in čiščenja.

Za kosovne odpadke imamo urejen zbirni center, ki je lociran v bližini čistilne naprave v Lokah pri Mozirju. Uporabniki lahko svoj kosovni odpad v zbirni center pripeljejo  od ponedeljka do petka od 8.00 do 11.00 in od 11.30 do 14.00. V soboto od 8.00 do 12.00.

ABC ODPADKOV

ODPADNA EMBALAŽA