Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

O podjetju

  • Osnovni podatki o podjetju

 

Polni naziv podjetja: Javno podjetje Komunala, d.o.o. Mozirje
Skrajšani naziv podjetja: JP Komunala, d.o.o. Mozirje
Naslov in sedež: Praprotnikova ulica 36, 3330 Mozirje
Telefon: +386(0)3 839 36 50
Faks: +386 (0)3 839 36 60
E-mail info@komunala-mozirje.si
Davčna številka/ ID za DDV 25344650/ SI25344650
Matična številka: 5221897
Standardna klasifikacija: 36.
Transakcijski račun: SI56 031171003698134, odprt pri SKB d.d.
Osnovni kapital: 239.112,00 EUR
Vpis v sodni register: Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju pod številko Srg 2001/01635 z dne 23. 09. 2002, kot družba z omejeno odgovornostjo.

  Organi podjetja

 Organi podjetja so:

  • direktor podjetja,
  • skupščina podjetja.

Podjetje ima direktorja, ki na lastno odgovornost vodi poslovanje in ga zastopa. Direktorja imenuje in odpokliče skupščina za mandatno dobo največ 4 let in je lahko ponovno imenovan na podlagi razpisa. Pravice, obveznosti ter pooblastila se podrobneje določijo s pogodbo o zaposlitvi, ki jo direktor sklene s takrat predsedujočim skupščine.

Skupščino podjetja sestavljajo družbeniki in je najvišji organ upravljanja podjetja. Naloge skupščine so opredeljene v družbeni pogodbi.

Podjetje je registrirano za opravljanje osnovnih komunalnih dejavnosti. Delo izvaja v posameznih obratih navedenih v gornji organizacijski strukturi. Obrat vodi vodja, ki ima ustrezna znanja in je usposobljen za vodenje obrata.

  • Lastniška struktura

Deleži posameznih družbenikov, to je Občin so naslednji:

  Občina Mozirje 26,68 %  ali 63.801,27 EUR
  Občina Nazarje 34,91 %  ali 83.474,00 EUR
  Občina Rečica ob Savinji 15,32 %  ali 36.625,73 EUR
   Občina Ljubno 14,39 % ali 34.408,00 EUR
  Občina Luče 8,70 % ali 20.803,00 EUR

 

 Dejavnost podjetja

V JP Komunala opravljamo občinske gospodarske javne službe varstva okolja (v nadaljevanju GJS)  in pripadajoče t.i. tržne dejavnosti (v nadaljevanju TD).

V občini Mozirje izvajamo naslednje GJS:

  • Oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, zbiranje odpadkov, vzdrževanje občinskih cest.

V občini Nazarje izvajamo naslednje GJS:

  • Oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, vzdrževanje občinskih cest.

V občini Rečica ob Savinji izvajamo naslednje GJS:

  • Oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, zbiranje odpadkov.

V občini Ljubno izvajamo naslednje GJS:

  • Oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, vzdrževanje občinskih cest.

V občini Luče izvajamo naslednje GJS:

  • Oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, vzdrževanje občinskih cest.