Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Dežurni na kanalizaciji 031 725 237 

JP Komunala d.o.o. Mozirje je na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode. Kanalizacijski sistem povezuje občine Mozirje, Nazarje in Rečico ob Savinji, medtem, ko imata občini Ljubno in Luče vsaka svoj sistem. V zadnjih letih so vse občine pospešeno obnavljale in dograjevale kanalizacije, vzporedno pa so se obnavljali individualni priključki, uporabniki pa so se priključevali na novo zgrajene sisteme.

JP Komunala d.o.o. Mozirje ima v najemu 4 kanalizacijske sisteme in obsegajo približno 60 km omrežja.

Pregled značilnih del sprotnega in občasnega vzdrževanja na področju

Odvajanja odpadne vode

Področje javne higiene

Deratizacija kanalizacijskega omrežja se izvaja redno 2x letno zaradi zatiranja glodavcev, v primeru zaznave porasta pa se izvede izredna deratizacija.

Splošno vzdrževanje

 Redna in izredna kontrola delovanja črpališč

 • Redna tedenska kontrola posameznega črpališča s pregledom delovanja posamezne črpalke in pregledom strojne in elektro opreme,
 • odprava napak v delovanju črpališča ob evidentiranih okvarah ali napakah neodvisno od časovnih in lokacijskih razmer vključno z dvigom črpalke iz črpališča in čiščenjem hidravličnega dela črpalke.

 Vzdrževanje elektro opreme

 • Letna kontrola posameznega spojnega električnega kontakta v omarici, priključnih dozah in ozemljitvenih vodnikih z vizualno kontrolo vodnikov in kablov,
 • Meritve proti udaru tokovne obremenitve črpalke in omarice, ter kontrola napajalne napetosti.

Redni in izredni pregledi kanalov, razbremenilnih objektov, dušilk in sifonov

 • Redno kontinuirano pregledovanje odvajanja odpadne vode v kanalu, razbremenilniku ali sifonu,
 • Kontrola delovanja kanala ob izrednih dogodkih, ki so časovno in lokacijsko neopredeljeni, vključno s pregledi pokrovov revizijskih jaškov zaradi poškodb.

Vzdrževanje javne infrastrukture

 Vzdrževalna dela na kanalizaciji

 • Se izvajajo na revizijskih jaških, ki zajemajo sanacije betonskih vencev, vertikale jaškov in mulde,
 • Vzdrževanje kanala ali objekta zajema vzdrževalna dela s katerimi se zagotavlja primerno stanje infrastrukture v obsegu rednega vzdrževanja.

Servis opreme in naprav

 • Redni pregledi opreme za delo in naprav na objektih potekajo skladno z navodili proizvajalca,
 • Redni letni servisi črpalk.

Strojno čiščenje in kontrola kanalizacije z video tehnologijo

 Strojno čiščenje kanalizacije in objektov

 • Poteka pod visokim tlakom, ki se izvaja kontinuirano skozi obdobje celega leta na podlagi predhodnih pregledov.

Kontrola kanalizacije z video tehnologijo

 • Snemanje kanala ali kanalskega odseka se uporablja za ugotavljanje napak na kanalu in določanje prispevnih površin, ki se odvajajo v kanal. Učinkovito lahko ugotavljamo puščanje na različnih kanalizacijskih sistemih.

Ogled možnosti priključitve na javno kanalizacijo

 • Preverjanje možnosti izvedbe priključitve posameznega objekta na kanalizacijo z lastnikom ali upravljavcem objekta, ki se želi priključiti na javno kanalizacijo. Uporabniku se predstavijo in pojasnijo tehnične podrobnosti priključevanja.

Ogled izvedenega priključka

 • Kontrola izvedene navezave internega kanalizacijskega priključka na javni kanalizacijski sistem skladno z izdanim soglasjem,
 • Kontrola interne kanalizacije na podlagi predhodnega dogovora z lastnikom ali upravljavcem objekta, ki se priključuje na javno kanalizacijo.

Pregled priključka na javno kanalizacijo

 • Pregled kanalizacijskih priključkov na trasah javne kanalizacije, s katerimi ugotavljamo izvedene kanalizacijske priključke brez predhodne najave in brez prisotnosti lastnika ali upravljavca objekta.

Skupna dolžina kanalizacije, ki jo imamo v upravljanju po posameznih občinah je naslednja:

Luče Ljubno Nazarje Mozirje Rečica ob Savinji Skupaj
4.501 m 16.720 m 11.213 m 20.278 m 16.773 m 69.485 m

Kaj ne sodi v kanalizacijo