Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

Oskrba s pitno vodo

Podatki o izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo

JP Komunala d.o.o. Mozirje je na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče izvajalec občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Območje izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo predstavlja en oskrbovalni sistem za celotno območje v omenjenih občinah.

Opis javne službe oskrbe s pitno vodo

V okviru izvajanja obvezne GJS mora izvajalec javne službe zagotavljati:

  • ustrezne količine kvalitetne pitne vode vsem uporabnikom na območju vseh petih občin
  • vzdrževanje in čiščenje objektov, ki so namenjeni za oskrbo s pitno vodo
  • vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja
  • vodenje evidenc odvzema pitne vode, distribucije vode, ter spremljanje vodnih izgub
  • izvajanje internega nadzora nad kvaliteto vode in v zvezi s tem vodenje HACCP dokumentacije za posamezni vodovodni sistem
  • obveščanje potrošnikov o stanju kvalitete pitne vode, o motnjah v dobavi ter o morebitnih potrebnih ukrepih pri zagotavljanju oskrbe s pitno vodo
  • izvajanje potrebnih ukrepov v izrednih razmerah kot so pomanjkanje vode v sušnem obdobju, ob poplavah in onesnaženi vodi
  • monitoringi kemijskega in mikrobiološkega stanja vode
  • druge naloge, ki jih narekuje Uredba o oskrbi s pitno vodo, občinski odloki in ostala zakonodaja vezana na področje oskrbe s pitno vodo.

JP Komunala d.o.o. Mozirje ima v najemu 6 vodovodnih sistemov, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz 22 vodnih virov in obsegajo približno 205 km vodovodnega omrežja.

LETNO POROČILO O KAKOVOSTI VODE V LETU 2019

LETNO POROČILO O KAKOVOSTI VODE V LETU 2018

Letno poročilo o kakovosti vode v letu 2017 in načinih obveščanja

Letno poročilo o kakovosti vode v letu 2016

LETNO POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE V LETU 2015

LETNO POROČILO O KAKOVOSTI VODE V LETU 2014

DOLŽINA VODOVODOV V NAŠEM UPRAVLJANJU

v metrih

Luče Ljubno Nazarje Mozirje Rečica ob Savinji Šmartno ob Paki Gornji Grad Skupaj
5.413 55.767 65.477 45.742 42.944 5.769 2.406 223.518